من عاطفه ام 3

دوشنبه 25 خرداد: موج عظيمي از جمعيت در سكوت و گاه با صداي الله اكبر حركت ميكردند. جمعيتي كه آمده بود براي پس گرفتن حقش . خودم را قطره اي در اين دريا مي ديدم . فكر اينكه حكومت با اينهمه جمعيت مي خواد چيكار كنه سوالي بود كه همه از هم مي پرسيدن . و امروز ناباورانه عاطفه براي بودن در همين تجمع محكوم به حبس شده . اگر حضور در راهپيمايي چندين ميليوني حكم حبس داره پس ما را هم به زندان ببريد .


فروغ سمیع نیا

0 نظرات: