من عاطفه ام - 42

برای عاطفه نبوی
عاطفه جان
من دور بودم و شاید برای این نبودنم آن روزها که برف پیری بر گیسوانم بنشیند، از بازگو کردن خاطرات، شرم بر چهره ام نقش ببندد. آن زمان که موجی از حسرت در صدایی که برای نسل فرزندانمان از اینروزها میگوید آزارم بدهد.
اما عزیزم؛ تو بودی، ایستادی و در بیدادگاهی محکوم شدی که در محکمه وجدانهای بیدار محکوم است.
به بندی کشیده شدی که محبوس گر رهایی است و شرمسار انسانیت.

آنها که دستبند سبزت را آهنین کردند ندانستند که ما همه، هم آوازان آزادی هستیم! ندانستند که ما همه عاطفه ایم.

سمانه موسوی

1 نظرات:

ناشناس گفت...

منشور سرنگوني جمهوري اسلامي ايران

سرنگوني بي قيد و شرط و کامل جمهوري اسلامي، باز داشتن عوامل آن از امکان مقاومت در مقابل مردم و پاشاندن بنيادهاي زندگي مدني و همچنين تضمين حق مردم در انتخاب آزاد و آگاه نظام حکومتي آينده کشور، اساس منشور سرنگوني جمهوري اسلامي است. سرنگوني جمهوري اسلامي پيش شرط تضمين حق مردم در تعيين نظام آتي ايران است.