من عاطفه ام-55


25خرداد ، 2/5 ميليون، عاطفه، 2/5 ميليون عاطفه، 4 سال ، عاطفه ، به كثافت نشستن يك نظام و به اطمينان رسيدن انسان و عاطفه. اگر "ترانه" عاطفه ها گوش ها را باز نكرد، اگر از "نداي" عاطفه ها پنبه در گوش چپاندند، از اطمينان عاطفه ها از هم پاره مي شوند. هميشه كسي كه حكم صادر ميكند دربند است چون بعد از آن نيازي به تفكر نمي بيند. حاكمِ در بند و عاطفه آزاد.
ايمان

0 نظرات: