من عاطفه ام - 59

روز 25 خرداد روزی را که هرگز فراموش نخواهم کرد.چه زیبا بود اتحاد بین میلیونها نفر که همه با هم برای گرفتن حقشان به خیابانها امدند.تا اعتراض کنند به انانی که گمان بردند میدزدند و میبرند هرچه بخواهند میکنندو مردم نیز سکوت خواهند کرد.همه با هم ثابت کردیم که ما بیشماریم و اجازه نخواهیم داد که حقمان را پایمال کنند.ما پیروزیم چون خدا با ماست.همه با هم برای ازادی عاطفه و دیگر زندانیان سیاسی دعا میکنیم و به انانی که عزیزانشان را در راه احقاق حقشان از دست داده اندمی گوییم که خون عزیزانشان پایمال نخواهد شد.به امید سربلندی ایرانو ایرانی.
فریده

1 نظرات:

ناشناس گفت...

این عاطفه خانم قصد ازدواج نداره تابراش دعاکنیم از زندان آزاد بشه