من عاطفه ام - 68

تمام موجودیتم فریادی بود که در حنجره نشست


وقتی که خواستم نام تو را از اعماقی غریب


بر بلندای شاهراه آفتاب بر آورم


غافل از آنکه تو


نامت


و پر فروغ نگاههایت


هزاران آفتاب را در آستانه خواهد کشاند


زانوان استوارم هنوز می لرزند


هرگاه که بر


اوراق هویتت می نگرم


تنها یک نام


یک فامیلی ساده


تو با


آفتاب کدامین راز را سهیم شده ای؟


با من بگوی


آهغزل امید


7 نظرات:

ناهید گفت...

امروز دوباره نامه هایت را خواندم. هر بار که می خوانم، هر بار، بی شک بغض می کنم. سرو صداها خوابیده عاطفه. دیگر نامه هم نمی نویسی. دیگر خبری از تو نیست. برایت به همراه ملحفه و تی شرتی که خواسته بودی 2 تا بوس فرستادم. امیدوارم به دستت برسند. زندگی خیلی سریع تر از آن چیزی که فکر کنی تغییر میکند. ما خودخواهیم عاطفه. می خواهیم تو. آزاد شوی تا خودمان آرامش بگیریم. تا خودمان از بودنت شاد باشیم. من هم خودخواهانه می خواهم تو آزاد شوی. دوباره نگارستان با هم قرار بگذاریم. دوباره با هم فیلم ببینیم. انجمن ادبی برویم. حرف بزنیم. خرید کنیم. وب گردی کنیم و گاهی که علی نبود تا صبح بیدار بمانیم و حرف بزنیم. آنقدر خاطره خوب با تو دارم که یادآوریش دیوانه ام می کند. به من گفتند اینجا ننویسم عاطفه. فکر کن! حداقل ترین کاری که می توانم برایت بکنم! اما می خواهم بنویسم. می خواهم بگویمت، بخوانمت...
آسمان اینجا هم سیم خاردار دارد. هنوز هم "زندانی در شهریم"! خوشحالم. چند ماه دیگر 2 سال تمام می شود و بعدش شمارش معکوس است. می خواهم بیایم جلوی اوین عاطفه. آن روز آنجا خواهم بود مثل خیلی های دیگر. می خواهم بغلت کنم و بلند بلند گریه کنم. صدای گریه هایم را خیلی شب ها در خواب شنیده ام. ان شب ها که خوابت را میبینم. لعنتی جایت عجیب خالی است...

Ali گفت...

درین شب ها
که گل از برگ و برگ از باد و باد از ابر می ترسد
درین شب ها
که هر ایینه با تصویر بیگانه ست
و پنهان می کند هر چشمه ای
سر و سرودش را
چنین بیدار و دریاوار
تویی تنها که می خوانی
تویی تنها که می خوانی
رثای قتل عام و خون پامال تبار آن شهیدان را
تویی تنها که می فهمی
زبان و رمز آواز چگور ناامیدان را
بر آن شاخ بلند
ای نغمه ساز باغ بی برگی
بمان تا بشنوند از شور آوازت
درختانی که اینک در جوانه های خرد باغ
در خواب اند
بمان تا دشت های روشن ایینه ها
گل های جوباران
تمام نفرت و نفرین این ایام غارت را
ز آواز تو دریابند
تو غمگین تر سرود حسرت و چاووش این ایام
تو بارانی ترین ابری
که می گرید
به باغ مزدک و زرتشت
تو عصیانی ترین خشمی که می جوشد
ز جام و ساغر خیام
درین شب ها
که گل از برگ و
برگ از باد و
ابر از خویش می ترسد
و پنهان می کند هر چشمه ای
سر و سرودش را

درین آفاق ظلمانی
چنین بیدار و دریاوار
تویی تنها که می خوانی
شفیعی کدکنی

ناشناس گفت...

عزیزم تو در بندی و من در غربت و هر دو به خاطر فقط یک کلمه دربندیم و به خاطرش مجنگیم به خاطر ازادی ازادیی ایران وایرانیان عزیزم صبور باش و شاد باش که من همشه باهاتم.
درود ایران درود ایرانی
هموطن در غربت

ناشناس گفت...

really imitation jewelry introduces in dissimilar slipway, in dissimilar colours and styles.
Jackets with a Peplus cut these jobs attract to you the nigh?

today s rings are very stylishly built, go let's hold on a point acting subject; coolheaded sneakers and gaud flats are Sightly game. I merely got on with designing what first appearance new eco fashion labels, big prison term designers too jumped on plank. They should be able to set are carefully and delicately bad.
Here is my web-site fashion to figure

ناشناس گفت...

Although you cаn't go back to any songs, you can skip songs, mark them as ones you like or dislike, and browse the names, bands, and CD the song is on of all the songs that have played already. The line comes off the boat automatically once it hits a fish, which means that the user can catch a fish of virtually any size. Additionally, some new attributes make it even easier to make radio buttons do exactly what you want them to do.

my blog post ... http://www.stsroundtable.com/

ناشناس گفت...

As we all know, looks can be deceiving, so I decided to try out the
question tool for myself. If the executives promise high traffic
then understand you are talking with a non-SEO person. The tools include efficient internet marketing, proper usage of keywords, flawless content and creating social media buttons.
This gives your name higher credibility and better search engine rank.
Since Google organic rank can bring in thousands of potential customers, search engine position service firms have made
a business of promising high positions in search engine results pages.
This is the best part to ensure complete uniqueness
to each of the websites. The tips are as follows:-. There are many tools online to help
you research relevant keywords, such as the
Google Adwords Keyword Tool. It focuses on networking and impeccable website maintenance.

Over the years, web promotion has made a mark
in the industry and has helped numerous entrepreneurs to build large business return through
web. organic search, frequency of blog posts,
frequency of on-page optimization, the relative importance of links, the use
of social media, the best way to measure results, etc.
), watching movie trailers or other people's funny animal videos. Advertise by Selling Branded Products. Regardless of whether you like it, love it, or hate it, social media has become a major player in the SEO world, and it is a costly mistake to ignore it. And, as more and more companies move larger portions of their advertising budgets to internet marketing, there is an even greater demand for their skills. A well-formed internal linking structure and good sitemap can ensure all pages of a website being indexed by a search engine. Online Advertising and SEO Marketing. Once someone clicks on your site, they should see tons of unique informative content. A good web solutions company will always provide you realistic time frame for the results to show up. November 2012.

my web blog; http://www.urlopen.com/
Also see my webpage - http://www.braziltube.com/users/MauraClau

ناشناس گفت...

instead of throwing up your custody and saying, hold me my marbles,
I am going to pay off all outstanding debt, it will be treated as
a articulation debt. sure as shooting the spoken communication describing married families as "normal" or
"inviolate" and Sequestration d families as between the subscriber and Lakeland Law unfaltering,
LLC from version this Web log. You motive to do this if your on your spouse or you could chance the Sequestration papers
a great deal quicker than you require.

Stop by my blog; Stephen Curry
My web page - Dennis Rodman