من عاطفه ام-43

الهی کیفرم را می پذيرم

که از تو ذات خود را پس بگيرم

کمک کن تا که با ناحق نسازم

برای عشق و آزادی بميرم

خدایم ای پناه لحظه هایم

صدايت ميزنم با گريه هايم

صدايت ميزنم بشنو صدایم

عاطفه جان بي صبرانه منتظر حضور تو در جمعمان هستيم و البته شايد هم به كمك دشمنانمان ما به حضور شما شرف ياب شويم.

رضا رضائي گهر

0 نظرات: