من عاطفه ام-49

من یکی از چندین ميلیون معترض به تقلب صورت گرفته به نتیجه انتخابات در روز ۲۵ خرداد همچون عاطفه ها برای راهپیمایی مسالمت آمیز به خیابان رفتم نه ۲۵ خرداد بلکه تمامی روز هایی که توانستم در تظاهرات مسالمت آمیز شرکت کردم و در آخر روی سخنم با سر دسته کودتا گران این است گوییم عاطفه را در زندان نگه داشتید با ملیون ها عاطفه ها در بیرون از زندان چه خواهی کرد زنده باد ایران پر رهرو باد راه آزادی.

سكوت

0 نظرات: