من عاطفه ام-12

عاطفه جون
هرگز بعد از جدایی از روزهای خوب دانشگاه و جلسات نشریه مستقل دانشجویی کوچکمان حتی فکرش را هم نمی کردم که روزی نام تو را در لیست زندانیان ببینم!
عزیزم هنوز هم صدای شیرینت وقتی که با جدیت تمام از عقاید آزاداندیشانه ات دفاع میکردی در گوشم است ...
وقتی که برای زنان مینوشتی ...
تو تنها زنی نیستی که بهای آزاداندیشی و یا شاید دگراندیشی را میدهد ...
نام بزرگت در زمره دلاورمردانی که برای دفاع از آزادی می کوشند بر صفحه تاریخ خواهد درخشید ...
به تو غبطه میخورم از بلندی نگاهت
به تو غبطه میخورم از صلابت کلامت ...
و بر خود می بالم که افتخار دوستی تو را داشتم ...
باشد که فردای آزادی پرچمدار صلح و خوشبختی برای همه باشی
عزیزم راهت ادامه دارد

0 نظرات: