من عاطفه ام 4

من مدتهاست خبرهای تو را دنبال می کنم عاطفه جان!!!! من در بازداشت غیر قانونی تو هیچ عاطفه ای ندیدم همینطور در خبر بازجوییهایت در ناجوانمردانه بازداشتت در اوین هم گویی رنگ و بوی عاطفه رفته بود شاید آنها که امروز با افتخار اوین را اداره می کنند فهمیده اند اوین از کمبود عاطفه رنج می برد عاطفه انسانی حقوق بشری عاطفه بودن آرام نوع بشر در کنار هم .

شاید تو را نگه داشته اند تا عاطفه رنگ و بویی بدهد به اوین بی رنگ و بوی خوارشان.

عاطفه جان عزیزکم

من در بسیاری از تجمعات اعتاضی بعد از انتخابات شرکت کرده ام در هیچکدامش مرتکب خلاف نشده ام بسیاری از تجمعاتمان در سکوت بود و روبانهای سیاه برای بچه های کوی دانشگاه از 25 خردادش بگیر تا توپخانه تا هفت تیر میدان ونک صدا و سیما چهلم شهدا و تنفیذ و تحلیف و روز قدس و 13 آبان. کارد به استخوانم رسید در 13 آبان که پلاکاردی با اسامی ضیا نبوی مجید دری و پیمان عراف و عکسی از تو بر آن حمل می کردم و خواستار آزادیتان بودم بابتش بسیار هم کتک خوردم اما حق را می گفتم که معتقدم بی گناه در زندانید و آنان که دشتهایشان آلوده گناهان بسیار است همچنان آزاد بر حکمرانی اشتباهشان ادامه می دهند

عاطفه جان

من هم در همه این روزها بوده ام اصلا اگر قرار است اتهام تو بهانه حضورت در 25 خرداد باشد بتر نیست قوه قضائیه که این روزها نامش شرمسار کارش شده است و تنها قضاوت است که انجام نمی شود و اتهام و اهانت رواجی بیش در آن دارد این قوه مسخره بهتر نیست همه آن 3 میلیون مدم تهران را که در روز 25 خرداد مشت محکمی بر دهان دروغگویان زدند بازداشت کنند؟ چرا که همه ما این روزها بیرون بوده ایم که اگر سکوت و راهپیمایی در سکوت جرم است چه خجالت زده است اصل 27 قانون اسای هیچ کاره این مرز و بوم.آهای ساکنان اوین و دستگاه بی شرم قضایی.

ما همه عاطفه ایم همه ما 3 میلیون نفر عاطفه هستیم و آن روز در خیابان راه رفتیم سکوت کردیم و در آرامش حرفمان را گفتیم ..حالا زندانی بسازید که 3 میلیون نفر در آن جا شوند و در کنار عاطفه روز به شب برسانند.


عاطفه عزیز

این روزها اوین همه ایران است نه فقط سلولهای بی شرم و بند 209 اش!!!!!! باور کن ما درکنار توهستیم..حالا که تو به این جرم هم محکومی خوب است آنها که محکومت کرده اند بدانند ما شریک جرمیم!!!! ما همه عاطفه هستیم بیایید مرا هم به اوین برید عاطفه آن روز 2میلیون و 999هزارنفر همراه داشت بیایید و همه را ببرید دستبند به دستان بی فکر!!!من برای آزادی تو و برای اینکه خبر این حکم بی دلیل صادره برای تو به همه دنیا برسد از هیچ کاری دریغ نخواهم کرد.


من هم یکی از عاطفه های ایرانم تا عاطفه هست من هم هستم محکم و پر عاطفه بمان تا همیشه نازنین دختر.


آویشن

0 نظرات: