من عاطفه ام - 32

خانوم نبوی شما رکورد زدید برای کمپینی ها و احتمالا قرار است این مقدارزندان برای شرکت در راه پیمایی 25 خرداد در کتاب رکورد ها به عنوان ناعادلانه ترین حکم به تناسب جرم ثبت شود. بهر حال ما همه در تلاش هستیم تااین رکورد را بشکنیم و خودمان به جای شما جای بگیریم. اما انگار به قول انگلیسی ها استاپ واچ قضات خراب است .لابد بچه که بودی ارزوهای زیادی داشتی که من از انها خبر ندارم اما میشودحدس زد خیلی ها هم میزنند به خاطر این از حدسیات و اینکه چه انسان نیکوییهستی که میدانم هستی بگذریم برسیم به اینکه یک قضیه آزار دهنده ی ذهن شده این زندان شما شبیه خیلی لحظات دیگر برای من. مثل روزهای زندانی ماندن شبنم مثل اینکه با خودت بگویی چرا شیوا را ول نمیکنند مثل اینکه با خودت بگویی عبدالله بچه دارد انهم بیشتر از یکی مثل اینکه با خودم بگویم مجید دری صدای خوبی داشت یا اینکه ضیا سید بود یا اینکه خیلی بدبختی دیگروخیلی مصیبت روی زمین مانده ولی تورو به خدا به باز پرست بگو همه ما روز25 خرداد امدیم خوبش هم امدیم دوستانمان را اوردیم اجتماع کردیم اجماع کردیم تبانی کردم همه کار کردیم شاید بشود اینها بروند الک دولک. ولی نرفتند هیچ تازه شروع کردند به کشتن.و اصلا هم دلشان نمیخواهد غم از درون دل ما یک لحظه حتی کوتاه پر بزند .حالا با اینکه ندیدمت و نمیشناسمت میگویم عاطفه جان جای تو این بیرون خیلی خالی است و جای ما ان درون برای اینکه خیالمان از خودمان راحت شودمثل ادم هایی که به خودشان مشکوکند گیج میخورم توی خیابان و اصلا و ابدا نمیدانم که قضیه چیست . عاطفه جان شما رکوردت خیلی قشنگ تر از رکورد رضازاده است ببخشید شوخی میکنم خب چه کار بکنم یک جوری ادم ها باید با همدوست بشوند دیگر. همیشه همین طوری است در کشور های غربی میگویند عجب هوای خوبی بعد با هم دوست میشوند در ژاپن هم حتما میگویند عجب کیمونوی قشنگی در ایران هم میگویند چه حکم بدی خیلی نا مردیه بعدش هم با هم دوست میشوند . نگران نباش یا میایی بیرون یا همه دوستانت را انجا زیارت میکنی دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.دستانت را بکار در قلب تک تک ما سبز میشوند . ...
امیرحسین فتوحی

0 نظرات: