من عاطفه ام- 5

آنروز جای ما توی خانه‌هایمان نبود. جای ما توی خیابان بود. ما سر جایمان بودیم. امروز جای من اینجا نیست یا جای تو آنجا؟ چیزی سر جایش نیست. انگار یک جای کار اشتباه شده. محکومیت عاطفه نبوی را محکوم می‌کنم

علی موقر

0 نظرات: