من عاطفه ام 13

بلا روزگاریست خواهرم
برای آزادی به پا می خیزی
و قسمتت زندان می شود
برای تو و تمامی یارانت بلند می شویم
نسترن

0 نظرات: