من عاطفه ام 14

عاطفه جان ما هنوز براي راهي كه در حال حاضر تو براي ان متحمل رنج و سختي هاي فراوان هستي در تلاشيم.
عاطفةعزيز ما هنوز همچون تو نا اميد نگشته ايم.
ايستادگي مي كنيم و پايداري و صبر را براي رسيدن به آزادي و زدودن استبداد از افرادي همچون تو آموخته ايم.
عادله

0 نظرات: