من عاطفه ام-40

بسيار شنيده ام از تنهايي پشت ديوارها ... از دلتنگيها و از دردها و البته از مقاومت ها و صبوري ها ...

ولي اين روزها عاطفه جان شما و ديگر دوستانمان در ان سوي ديوارها تنها نيستيد.

همانطور كه در روز 25 خرداد نبوديد.

ما همه با هم گام برداشتيم و با هم خواهيم بود.

آينده از ان ماست.

سمانه عابديني

0 نظرات: